Till översättare

Goda råd till översättare som samarbetar med oss

Vissa saker vi berör här kan verka självklara, särskilt för er alla som är erfarna översättare. Det skadar dock inte att gå igenom de viktigaste delarna som berör varje översättning och fundera lite över innebörd och konsekvenser av vårt arbete. Vi kommer också att uppskatta om ni bidrar med era kommentarer och synpunkter. Vi är också alltid intresserade av nya översättare som kan utnyttja tillfället och anmäla sig här.

E-post: ewservice@telia.com

East-West Service har som policy att erbjuda våra kunder kvalitet och snabbhet. I dessa krav vill vi vara absolut pålitliga och inte svika – på detta sätt får vi trogna kunder.

Vi vill med våra översättningar uppnå:

Kundens förtroende

Kunden får från oss seriös och djupgående information om språkliga och kulturella villkor för den önskade översättningen. Det kan ni hjälpa oss med. Kunden erbjuds också ett rättvist och konkurrenskraftigt pris, och det borde även översättaren ta hänsyn till. Vårt arbete är en tjänst där kunden är den som är betjänad, och vårt mål är att kunden blir fullständigt nöjd. Allt material från kunden ska behandlas som konfidentiellt. Om man kräver sekretess ska särskild försiktighet och sträng tystnadsplikt tillämpas. Varje ändring i texten, leveranstiden, tillägg och liknande additiva inslag i arbetet ska bemötas med förståelse, flexibilitet och tillmötesgående service. Vi ger kvalitet med extra service!

Kvalitet

Korrekt översättning
Fullständighet och korrekthet är ett måste. Var noga med att använda idiomatiskt identiska uttryck, korrekta egennamn, rätt siffror och förkortningar och att inte utelämna något. Använd gärna ordböcker, internetordlistor och experthjälp. Alla nyanser ska vara med. Andemeningen får ej ändras. Datum, förkortningar, citattecken, måttenheter – varje språk har sina regler och sina seder och bruk, de måste respekteras.

Felfri stavning
Uppdatera dig på de nyaste skrivreglerna och läs de senaste ordböckerna. Använd alltid stavningskontroll – dock ej automatisk.

Rätt kommatering
Kräver en god skrivvana. I de flesta språk skall det t ex vara mellanrum efter punkt, kommatecken, högerparentes och höger citattecken. För många är detta självklart, men ibland syndar man här.

Rätt språk
Det skall inte märkas att texten är översatt. Språket skall vara grammatiskt och stilistiskt korrekt, läsbart, med rätta synonymer, det skall vara omväxlande, med rätt syntax, rätt talesätt, bildspråk m.m. Tänk på satsernas längd. Vissa språk föredrar längre, andra kortare satser. Tänk på gällande sed för att uttrycka vissa realia, översätt inte slaviskt, var kreativ, men behåll samma eller motsvarande stil och ton.

Rätt datorsystem och programvara
Använd de rätta programmen, de rätta teckensnitten, teckenstorlekar, textflöden, stycken, punktering m.m.

Snabbhet
Deadline är helig. Om kunden utlovas tid för leverans måste den absolut hållas. Eventuella tillägg ska översättas med ny tidsfrist, medan den första översättningen behåller samma deadline som den hade från början. Räkna också med den tid det tar för att överföra materialet.

Vad som krävs
Det krävs en maximal öppenhet mellan projektledaren och översättarna. Problem skall lösas snabbt och alla ska informera om problem som kan beröra andra. Fiffiga lösningar, rättelser, kritik och ärlighet uppskattas. Vänta inte med att erkänna svårigheter. Kanske ligger hjälpen närmare än du tror. Vänta aldrig med översättningen till sista stund. Förhinder och problem kan komma oväntat och manöverutrymmet kan krympa pga tidsbrist.
Det är alltid lämpligt att bearbeta översättningen flera gånger, eller att låta någon annan gå igenom den efter dig. När du korrekturläser är det bra om du skriver ut texten och korrigerar på pappret. Den andra dagen ser texten helt annorlunda ut och har du då tid kan du ägna dig åt att finslipa texten. Texten blir då naturligare och upplevs inte som en översättning.

Tänk på att det ligger i vårt gemensamma intresse att presentera ett utmärkt arbete för att säkra framtida uppdrag.

Eller punkt efter punkt:

VÅR POLICY

  Vi förväntar oss ett ärligt och professionellt engagemang med öppenhet och frekventa kontakter.

   Diskutera uppdrag i början innan du accepterar/ bekräftar uppdraget, kolla noga all information och källtexten – bedöm om du verkligen kan översätta (om det passar språkligt, ämnesmässigt, terminologiskt…).     

Det är en mästares tecken att tacka nej till ett uppdrag som inte passar. Att tacka nej till ett uppdrag betyder inte att du inte tillfrågas nästa gång vi får in ett liknande uppdrag. Det är bättre att tacka nej till ett uppdrag än att inte hålla utsatt leveranstid eller leverera dålig kvalitet.

  Priset, leveranstid mm. måste vi vara överens om innan arbetet påbörjas. Bekräftelser skickas till projektledaren så snart som möjligt.

  Uppdrag ska levereras inom överenskommet datum och tid och i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorssed samt Kammarkollegiets translatorsföreskrifter. Allt material som du kommer i kontakt med under och i samband med ett översättningsuppdrag förmedlat av EWS ska behandlas med sekretess. Vissa av vara kunder ställer särskilda krav på dokumenthantering. Projektledaren informerar dig om dessa och kraven måste efterföljas utan undantag.

  Alla vi tillsammans, översättare och översättningsbyrå, vid eventuella oklarheter kring levererad översättning, ska verka för en bra lösning i en öppen och konstruktiv dialog.  

  Eventuella förseningar på uppdrag ska meddelas i tid (inte dagen innan eller samma dag som leverans av uppdraget). Det är extra viktigt att hålla den överenskomna leveranstiden när det gäller expressuppdrag då dessa ska levereras på angivet klockslag.

  Informera oss om det ändras något hos dig (kontaktuppgifter, kompetensnivå, semestertider etc.).

FORMALIA (för juridiska/auktoriserade dokument):

 Överst på översättningen ska det stå (på översättningsspråk):

Översättning från ….                                             Sida X av Y

 Använd de vanligaste typsnitten (Times New Roman 12 p, Arial 12 p, Calibri 11 p) så att vid kopiering visas samma typsnitt för kunden som för dig. . INTE LATIN: Försäkra dig om att vi har samma fonter. För språk som skriver från höger till vänster – använd nödvändiga tillämpningar + spegelvänd.

 Allt som inte är direkt översättning (beskrivningar som [stämpel:], [namnteckning] samt kommentarer) ska skiljas från översättningen med ett annat enhetligt typsnitt, t.ex. Arial 10 kursiv.  Översättarens anmärkningar skrivs inom  hakparenteser [ ].

 Kommentarerna ska man helst undvika; om dessa behövs (t.ex. vid olika stavning av namn) så ska de vara sakliga och korta. Man ska inte peka på fel, utan försök återge (eller gissa sig) till rätt mening eller uttryck ovisshet.

 Transkriptionen av namn kan variera. Om annan stavning kan förekomma anges detta: [annan stavning kan förekomma, ö.a.] Eventuellt kan man sätta in en fotnot. Det brukar vara bra att fråga hur namnen stavas i passet eller annat ID-dokument.

 Stämplar med delvis otydlig text markeras:                                                         [Stämpel:] XXX [Otydlig text, ö.a.]

 Stämplar som är helt oläsliga:  [Otydlig stämpel, ö.a.]

 Kopiera inte in emblem eller inskannade namnteckningar från ursprungsmaterialet in i den översatta texten, det brukar finnas copyright eller andra rättigheter på dem.

 Följ den ursprungliga textens flöde så att det är lätt för läsaren att följa texten från ursprungsmaterialet även om han/hon inte kan läsa källspråket. Bryt sidorna som i originalet, så att man kan lätt hitta motsvarigheterna i originalet och översättningen.

 Följ för övrigt gängse skrivregler. För svenska rekommenderar vi bland annat att använda rekommendationsboken Svenska skrivregler (utgiven av Språkrådet) samt Myndigheternas skrivregler (utgivna av Regeringskansliet i samarbetet med Språkrådet). Även Nationalencyklopedin har bra rådgivning för skrivreglerna.

 Varje språk har sina regler för citattecken, interpunktion, datum, versaler, siffror osv. Följ dessa noga.

 Följ originalets stil och var inte rädd t.ex. för vulgära uttryck om dessa förekommer i originalet. Följ också de formella kraven på stil, tilltal, hövlighet mm i målspråket, så att texten ger intryck av naturligt språk, inte en översättning.

 Många av våra kunder är svenska myndigheter. Tänk på att svenskan som används inom offentlig verksamhet ska vara lättbegriplig – detta är fastställt i Språklagen från 2009. Det är alltså direkt olagligt för myndigheter att skriva, och att skicka ut översättningar av, texter skrivna på snårig gammalmodig kanslisvenska.

 Ibland är det bra att förklara (kort och koncist i fotnot) landets realia (institutionens roll, främmande företeelser, seder). Men bara för att hjälpa i det nödvändigaste.

 I tekniska översättningar använd alltid samma termer för samma föremål. I icke-tekniska texter följ synonymernas variationer enligt förlagan. Översättningsprogram är här till stor hjälp.

  

Föreskrifter & etiska regler för översättare:

Här kan du läsa Kammarkollegiets translatorsföreskrifter

Här kan du läsa om God translatorssed